Polityka prywatności KOMPAS

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności KOMPAS z siedzibą w Bolesławcu, ul. Starzyńskiego 53/9, ikompas@wp.pl, NIP: 6121731160.

 

Celem Polityki prywatności jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez ikompas.pl, mediów społecznościowych (fanpage na Facebooku, Instagram, Twitter, Pinterest, Google+ czy YouTube), w tym Klientów Kompas, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych. Podstawę prawną Polityki prywatności stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka prywatności stanowi realizację art. 12 i 13 Rozporządzenia.

 

1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę serwisów internetowych i mediów społecznościowych KOMPAS lub korzystając z nich i przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem tych stron, a także drogą telefoniczną, mailową, bądź osobiście w siedzibie KOMPAS, użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności.

 

1.3. Polityka prywatności ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka prywatności. KOMPAS nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 

2. Administrator Danych Osobowych

KOMPAS jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników serwisów internetowych i mediów społecznościowych prowadzonych przez KOMPAS, w tym przez Klientów. Gromadząc dane osobowe KOMPAS rejestruje skąd zostały one pozyskane. Pozyskiwanie danych osobowych może odbywać się w następujący sposób:

 

osobiście w biurze KOMPAS,

bezpośrednio, czyli np. telefonicznie,

pośrednio, czyli mailowo lub przez Internet, np. poprzez subskrypcję newslettera,

Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez KOMPAS – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików "cookies" (polityka cookies).

 

 

 

2.2. KOMPAS dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem. KOMPAS dokłada szczególnej staranności, żeby przekazane dane osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 Rozporządzenia.

 

 

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

KOMPAS przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia konieczne jest przetwarzanie innych Państwa danych osobowych, KOMPAS może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.

 

3.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail,

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Podanie wymienionych danych osobowych, jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

 

3.2. W celu realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych przetwarzamy dane osobowe niezbędne do wykonania usługi, takie jak (oprócz wyżej wymienionych) w zależności od kraju podróży: numer i seria paszportu, data wystawienia i data ważności lub numer i seria dowodu osobistego, data wystawienia i data ważności, organ wydający dokument, obywatelstwo.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy. Podanie wymienionych danych osobowych, jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

 

3.3. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat), przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

 

3.4. W celu przekazania danych osobowych Klienta firmie ubezpieczeniowej na potrzeby wykupienia pakietu ubezpieczenia podróżnego przetwarzane są, oprócz informacji o destynacji wyjazdu i o czasie jego trwania, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.

 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zmianami), na organizatorze turystyki organizującym imprezy turystyczne za granicą spoczywa obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. W związku z powyższym, podstawą prawną przetwarzania wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

 

3.5. W celu kontaktu telefonicznego i mailowego w sprawach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług turystycznych przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres -email.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy. Podanie wymienionych danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

 

3.6. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer konta bankowego (jeżeli następuje zwrot pieniędzy).

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

 

3.7. W celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

 

3.8. W celu komunikacji marketingowej i przesyłania zamówionego newslettera, przetwarzamy taką daną osobową jaką jest adres e-mail.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia realizację komunikacji marketingowej i otrzymywanie newslettera. Każda osoba przekazująca dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach internetowych KOMPAS jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz o podstawie prawnej przetwarzania.

 

3.9. W celu zamieszczenia przez Państwa komentarzy w serwisach internetowych administrowanych przez KOMPAS przetwarzamy takie dane jak: imię lub nick, adres e-mail.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, przy czym za zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu uważa się zalogowanie w serwisie internetowym administrowanym przez KOMPAS i zamieszczenie tak informacji. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zamieszczanie przez Państwa komentarzy w serwisie internetowym.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na zamieszczenie komentarza lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

 

3.10. W celu przekazania Partnerom KOMPAS zgłoszonych przez Klientów potrzeb szczególnych, które mogą być zakwalifikowane jako dane szczególnych kategorii (np. informacji o konieczności dostosowania wyżywienia czy innych uwarunkowaniach zdrowotnych), KOMPAS dokonuje przekazania takich danych Partnerom KOMPAS na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w oparciu o art. 9 ust. 2 Rozporządzenia.

 

3.11. W związku z realizacją umowy o świadczenie usług turystycznych KOMPAS przetwarza wizerunek Klientów, będących uczestnikami wyjazdów, w formie zdjęć indywidualnych i grupowych (fotorelacji), a także relacji filmowych, które publikowane są w serwisach internetowych administrowanych przez KOMPAS (https://ikompas.pl, i w mediach społecznościowych (fanpage na Facebooku, Instagram, Twitter, Pinterest, Google+ czy YouTube).

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, a brak zgody wiąże się z nierozpowszechnianiem Państwa wizerunku przez KOMPAS.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych powierzonych KOMPAS przez Klientów są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych zawartych z KOMPAS:

 

Osoby upoważnione przez KOMPAS (np. pracownicy, piloci wycieczek);

Inni administratorzy – Partnerzy KOMPAS (np. inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi ubezpieczeniowe czy bankowe);

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu KOMPAS (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych).

KOMPAS może również ujawnić współpracującym serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchu sieciowego w serwisie lub monitorowania oglądalności serwisu.

 

KOMPAS oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów KOMPAS.

 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie w takim samym stopniu. KOMPAS jest zobowiązana do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

 

W celu realizacji umów o świadczenie usług turystycznych, KOMPAS przekazuje Państwa dane osobowe partnerom zlokalizowanym w państwach trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. KOMPAS l zapewnia, że dane osobowe Klientów są udostępniane w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji usług turystycznych, a ich przekazywanie następuje w sposób bezpieczny i kontrolowany. KOMPAS zabezpiecza przekazywanie danych osobowych Klientów stosownymi umowami zawartymi z Partnerami, zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia zawartych w rozdziale piątym.

 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

6. Okres przetwarzania danych osobowych

KOMPAS przetwarza powierzone dane osobowe Klientów, użytkowników serwisów internetowych i mediów społecznościowych przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie 3 niniejszej Polityki prywatności. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 

czas trwania umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

czas, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy – 3 lata lub 6 lat, w zależności od tego czy obie strony są przedsiębiorcami);

czas wykonania obowiązków prawnych – 5 lat w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

czas do momentu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat;

czas do skutecznego wniesienia sprzeciwu – nie dłużej niż 5 lat, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingu;

do czasu zdeaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystywania cookies i administrowania stroną internetową.

W przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/ lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia, czyli na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane jedynie do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane te zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

7. Uprawnienia podmiotów danych

KOMPAS respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 

dostępu do swoich danych osobowych,

sprostowania danych osobowych,

usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

przenoszenia danych osobowych;

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej. Administrator Danych Osobowych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

 

KOMPAS informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

 

korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez KOMPAS i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

 

Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo zrealizować poprzez jeden z poniższych sposobów:

 

wysłanie maila bezpośrednio do KOMPAS na adres: ikompas@wp.pl,

wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres: ikompas@wp.pl,

kliknięcie w link w wiadomości e-mail dołączony na końcu newslettera, które będzie oznaczało rezygnację z subskrypcji newslettera.

 

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

KOMPAS nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

9. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

KOMPAS zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych niezgodnym z przepisami Rozporządzenia.

 

KOMPAS podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi Rozporządzenia, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz 32 Rozporządzenia, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

 

10. Osoby trzecie i niepełnoletnie

10.1. W przypadku, gdy dokonujecie Państwo czynności na rzecz osób trzecich, np. zgłoszenia innych uczestników imprezy turystycznej organizowanej przez KOMPAS czy udostępnienia KOMPAS danych osobowych innej osoby, odpowiadają Państwo za przestrzeganie obowiązków w zakresie uzyskania zgody i innych, wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do danych w ten sposób udostępnionych. W zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami o ochronie danych, muszą Państwo zapewnić przekazanie wymaganych zawiadomień oraz otrzymanie wyraźnej zgody przedmiotowej osoby trzeciej na przekazywanie takich informacji KOMPAS , a także wyjaśnić jej sposób pozyskiwania, wykorzystywania, ujawniania i zachowania przez nas informacji osobowych dotyczących tej osoby lub polecić jej przeczytanie niniejszej Polityki prywatności.

 

10.2. Dane osobowe osób niepełnoletnich mogą być podawane KOMPAS jedynie przez ich prawnych opiekunów.

 

11. Wtyczki społecznościowe

W serwisach internetowych Administratora Danych Osobowych mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Google+ czy YouTube. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki mogą Państwo udostępnić poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych. Zwracamy jednak uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy Państwem a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym. KOMPAS nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane użytkowników są gromadzone. W związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

 

12. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki prywatności są naruszane, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

 

13. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Klienci i użytkownicy serwisów internetowych i mediów społecznościowych zostaną bezzwłocznie poinformowani drogą e-mailową.

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.